หน้าแรก Tech สรุปเทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ของการ์ทเนอร์

สรุปเทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ของการ์ทเนอร์

275
0
พื้นที่โฆษณา 1

จากการสรุปเทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ของการ์ทเนอร์ จะเห็นได้ว่าเทรนด์เหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กรธุรกิจทุกขนาด ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผู้นำธุรกิจและผู้บริหารไอทีจึงจำเป็นต้องติดตามเทรนด์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่องค์กรควรพิจารณาเมื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสำหรับปี 2567 และปีต่อ ๆ ไป

 • Democratized Generative AI เทคโนโลยี GenAI กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการทำงาน องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • AI Trust, Risk and Security Management การนำ AI มาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้
 • AI-Augmented Development เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • Intelligent Applications แอปพลิเคชันอัจฉริยะกำลังกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้
 • Augmented-Connected Workforce เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานมากขึ้น องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับทักษะของพนักงาน
 • Continuous Threat Exposure Management ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการนำแนวทาง Continuous Threat Exposure Management (CTEM) มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
 • Machine Customers ลูกค้าที่เป็นเครื่องจักรกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในภาคธุรกิจ องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านี้
 • Sustainable Technology องค์กรควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการใช้เทคโนโลยี โดยพิจารณานำเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมาใช้
 • Platform Engineering แพลตฟอร์มเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการสร้างและดำเนินการแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Industry Cloud Platforms แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการเร่งโครงการทางธุรกิจของตน องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการนำแพลตฟอร์มเหล่านี้มาใช้

การติดตามเทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้

ข้อมูลสรุปของหน้านี้คือ:

สรุปเทรนด์เทคโนโลยี 2567 ของการ์ทเนอร์ มีดังนี้

 • Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเสมือนจริง โดยอาศัยข้อมูลที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ เช่น การสร้างโค้ดซอฟต์แวร์ การพัฒนายา หรือการทำตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 1
 • AI Trust, Risk and Security Management เป็นการกำหนดกลยุทธ์สำหรับจัดการด้านความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และความปลอดภัยของ AI โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เช่น ModelOps, การป้องกันข้อมูลเชิงรุก, การมอนิเตอร์โมเดล, และการควบคุมความเสี่ยงของการอินพุตและเอาต์พุต 1
 • AI-Augmented Development เป็นการใช้ AI เพื่อช่วยในการออกแบบ เขียนโค้ด และทดสอบแอปพลิเคชันให้กับวิศวกรซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคโนโลยีเช่น GenAI และ Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความกล้าหาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1
 • Democratized Generative AI เป็นการเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าไว้จำนวนมาก เข้ากับการประมวลผลคลาวด์และระบบโอเพ่นซอร์ส ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอปพลิเคชัน GenAI ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 1
 • Digital Immune System เป็นระบบที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การทดสอบอัตโนมัติและการทดสอบในสภาวะสุดขั้ว การแก้ปัญหาอัตโนมัติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ภายในการดำเนินงานด้านไอที และการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความเสถียรให้แก่ระบบ 2
 • Applied Observability เป็นการใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากสิ่งประดิษฐ์ดิจิทัล เช่น บันทึก การติดตาม การเรียก API เวลาที่ใช้ไป การดาวน์โหลดและการถ่ายโอนไฟล์ เพื่อเร่งการตัดสินใจขององค์กรธุรกิจ โดยการสังเกตประยุกต์ใช้ดึงข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่สังเกตได้เหล่านี้กลับมาในแนวทางที่มีการประสานและบูรณาการอย่างสูง 2
 • AI For Decision Intelligence เป็นการใช้ AI เพื่อช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันท่วงทีในระดับที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสำรวจ การสังเกต การทดลอง หรือการจำลอง 3

นอกจากนี้ ยังมีเทรนด์เทคโนโลยีอื่น ๆ อีก 3 เทรนด์ ได้แก่

 • Hyperautomation เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีปัญญา เช่น AI และ Machine Learning เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขององค์กร โดยไม่เพียงแค่เป็นการทำงานที่ซ้ำซาก แต่ยังครอบคลุมกระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 4
 • Distributed Cloud เป็นการให้บริการคลาวด์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยลดความล่าช้า ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัย โดยผู้ให้บริการคลาวด์จะรับผิดชอบการดูแลและอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ 4
 • Anywhere Operations เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานและการให้บริการจากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน หรือที่อื่น ๆ โดยเน้นที่ความยืดหยุ่น
ทบทวนภาพรวม
เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567
บทความก่อนหน้านี้รีวิว หนังสือ บันทึกอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน ออกแบบอนาคต
บทความถัดไปBard AI แชทบอตจาก Google อัปเดตความสามารถใหม่ สามารถตอบคำถามเนื้อหาในคลิปวิดีโอจาก Youtube ได้แล้ว
gartners-2024-strategic-technology-trends-summary<p data-sourcepos="16:1-16:197"><img src="https://www.1h5w.com/wp-content/uploads/2023/11/rqkouzic.png" alt="" width="620" height="620" class="aligncenter size-full wp-image-1219" /></p> <strong>บทความนี้สรุปเทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ของการ์ทเนอร์ได้อย่างครอบคลุมและกระชับ โดยเน้นย้ำถึงเทรนด์ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ</strong> สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผม เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นพิเศษ ได้แก่ Democratized Generative AI เทคโนโลยี GenAI กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการทำงาน องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิม ๆ AI Trust, Risk and Security Management การนำ AI มาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น การพัฒนาโมเดล AI ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย การทดสอบและประเมินผลโมเดล AI อย่างสม่ำเสมอ และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร AI-Augmented Development เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น องค์กรจึงควรพิจารณาแนวทางในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การใช้ AI ในการเขียนโค้ด การทดสอบซอฟต์แวร์ และการตรวจจับข้อบกพร่อง นอกจากนี้ องค์กรควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมในการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันจากคู่แข่ง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยสรุปแล้ว เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 จะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของธุรกิจในยุคดิจิทัล ผู้นำธุรกิจและผู้บริหารไอทีจึงควรติดตามเทรนด์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น