หน้าแรก ริวิว หนือสือ จากหนังสือ การพัฒนา 7 อุปนิสัย (7 habbit) เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ศิล สมาธิ ปัญญา อย่างไร

จากหนังสือ การพัฒนา 7 อุปนิสัย (7 habbit) เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ศิล สมาธิ ปัญญา อย่างไร

671
0
พื้นที่โฆษณา 1

หนังสือ “7 Habits of Highly Effective People” หรือ “การพัฒนา 7 อุปนิสัย” เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยหนังสือนี้เน้นการพัฒนาทั้งด้านศิลปกรรม สมาธิ และปัญญา โดยเฉพาะในการพัฒนาอุปนิสัยที่สามารถช่วยให้เราเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้

  1. การพัฒนาศิลปกรรม: เพื่อให้เราเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
  2. การพัฒนาสมาธิ: เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาได้อย่างดี
  3. การพัฒนาปัญญา: เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและสิ่งต่างๆ โดยการศึกษา อ่านหนังสือ หรือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ หนังสือยังมีแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง เช่น การจัดการเวลาและงานที่สำคัญ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านของ

นอกจากการพัฒนาด้านศิลปกรรม สมาธิ และปัญญา หนังสือ “7 Habits of Highly Effective People” ยังเน้นการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น

  1. การพัฒนาสุขภาพ: เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะมีพลังในการทำงานและดำเนินชีวิต
  2. การพัฒนาศักยภาพทางสังคม: เช่นการสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นในกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้: เพื่อให้เรามีทักษะในการเรียนรู้ที่ดี เพื่อที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในการทำงาน
  4. การพัฒนาศักย์ภาพ: เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสัมพันธภาพในการทำงานและสร้างความสำเร็จในชีวิต

ดังนั้น การพัฒนาตนเองไม่ได้เพียงแค่ด้านศิลปกรรม สมาธิ และปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีๆ อีกด้วย

นอกจาก 7 อุปนิสัยที่กล่าวมาแล้ว หนังสือ “7 Habits of Highly Effective People” ยังเน้นเรื่องการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายในชีวิต เพื่อช่วยให้เรามีการวางแผนและปฏิบัติตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อเป็นการช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น และเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพื่อเป็นการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในทุกๆ ด้านของชีวิต

ในส่วนของการพัฒนาองค์กร หนังสือ “7 Habits of Highly Effective People” ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบและการประสานงานระหว่างบุคคลภายในองค์กร เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความสำเร็จในการทำงานในองค์กร