หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ วิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย: ปัจจัย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

วิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย: ปัจจัย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

บทความนี้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

75
0
พื้นที่โฆษณา 1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย

1. ปัญหาการพึ่งพาภาคเกษตรกรรม:

 • ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วน GDP ต่ำลง แต่มีจำนวนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวนมาก
 • เกษตรกรมีรายได้น้อย
 • ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปัญหาภัยธรรมชาติ

2. ปัญหาการพึ่งพาการส่งออก:

 • เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกสูง
 • vulnerable กับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
 • ขาดการกระจายความเสี่ยง

3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ:

 • แรงงานไทยมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
 • ปัญหาการ brain drain

4. ปัญหาความเหลื่อมล้ำ:

 • ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
 • การเข้าถึงโอกาสที่ไม่เท่าเทียม

5. ปัญหาการคอร์รัปชั่น:

 • เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศ

6. ปัญหาการเมือง:

 • ความไม่แน่นอนทางการเมือง
 • ขาดนโยบายที่ชัดเจน

7. ปัญหาการศึกษา:

 • คุณภาพการศึกษาไม่ดี
 • ขาดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

แนวทางการแก้ไข

 • พัฒนาภาคเกษตรกรรม
 • กระจายความเสี่ยงเศรษฐกิจ
 • พัฒนาทักษะแรงงาน
 • ลดความเหลื่อมล้ำ
 • ปราบปรามคอร์รัปชั่น
 • สร้างเสถียรภาพทางการเมือง
 • พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลกระทบของวิกฤตเชิงโครงสร้าง

 • เศรษฐกิจเติบโตช้า
 • ความเหลื่อมล้ำสูง
 • ปัญหาความยากจน
 • ปัญหาอาชญากรรม
 • ปัญหาสังคม

บทสรุป

วิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมาก จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน

บทความนี้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข
บทความนี้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

แหล่งข้อมูล

วังวนเศรษฐกิจไทยในปัญหาเชิงโครงสร้าง

บทความนี้วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทยเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกและยากจะแก้ไข ผ่านมุมมองของ กัลป์ กรุยรุ่งโรจน์ บนเวที “Thailand Economic Forum 2023”

ปัญหาหลัก:

 • กับดักรายได้ปานกลาง:
  รายได้เฉลี่ยของคนไทยแทบไม่ขยับในรอบ 20 ปี ประชาชนเผชิญปัญหาค่าครองชีพสูง
 • ความเหลื่อมล้ำ: ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนถ่างกว้าง คนรวยน้อยกลุ่มครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่
 • ปัญหาการศึกษา: คุณภาพการศึกษาไม่ดี คนไทยขาดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 • ปัญหาประชากร: ประชากรไทยมีอายุยืนยาว เกิดน้อย ตายมาก ขาดแคลนแรงงาน
 • ปัญหาการเมือง: ความวุ่นวายทางการเมือง ขาดนโยบายที่ชัดเจน ขาดความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุน

ผลลัพธ์:

 • เศรษฐกิจเติบโตช้า: เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ ประชาชนยากจน
 • ปัญหาสังคม: อาชญากรรม ความเหลื่อมล้ำ ความตึงเครียดในสังคม

แนวทางแก้ไข:

 • ยกระดับการศึกษา: พัฒนาทักษะที่จำเป็น ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 • ส่งเสริมการจ้างงาน: สร้างงานใหม่ พัฒนาทักษะแรงงาน
 • กระจายรายได้: ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน เพิ่มค่าจ้างแรงงาน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: ดึงดูดนักลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • สร้างเสถียรภาพทางการเมือง: สร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ออกนโยบายที่ชัดเจน

สรุป:

ปัญหาเศรษฐกิจไทยมีรากฐานมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ไขยาก จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

วิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการพัฒนาและเติบโตของประเทศอย่างมาก ปัจจัยที่ส่งผลถึงวิกฤตนี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังนี้:

1. โครงสร้างเศรษฐกิจ: โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมีลักษณะที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในระยะยาว เช่น การพึ่งพาอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการผลิตที่มีความร่วมมือต่ำ และเสี่ยงต่อการแข่งขันในตลาดโลก

2. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่ม: ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาต่อการส่งออกสินค้าที่มีราคาถูกและมีความแข็งแกร่งต่อการแข่งขันต่อประเทศอื่น ซึ่งทำให้ประเทศต้องพบกับปัญหาของวิกฤตการค้าและสุขสัมพันธ์ทางการเงิน

3. ความยากลำบากในการเข้าถึงทุน: ระบบการเงินและการซื้อขายในตลาดทุนของประเทศยังคงมีข้อจำกัดและการกำหนดเงื่อนไขที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการเล็กและกลางพบปัญหาในการเข้าถึงทุนเพื่อการลงทุนและการขยายธุรกิจ

4. การแก้ไขขัดแย้งทางการเมือง: การไม่เสถียรทางการเมืองและการขัดแย้งระหว่างคณะการเมืองทำให้มีความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการลงทุนและการเติบโตในระยะยาว

ผลกระทบของวิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทยมีอิทธิพลต่อหลายด้านของชีวิตคนในประเทศ รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในสังคม บางผลกระทบสำคัญได้แก่:

1. ความขาดแคลนและความเป็นอยู่: สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เสถียรอาจทำให้มีการขาดแคลนในทรัพยากรและโอกาสทางการงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเป็นอยู่ของประชากร

2. การขยายตัวของเศรษฐกิจ: โดยเฉพาะในระยะยาว การขาดแคลนในโอกาสทางการงานและการลงทุนอาจลดลงเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

3. ความไม่เสถียรทางสังคม: การขาดแคลนและความเป็นอยู่อาจทำให้เกิดความไม่เสถียรภายในสังคม เช่น การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม การชุมนุม หรือการขจัดสิทธิของมนุษยชน

การแก้ไขวิกฤตเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทยต้องใช้แนวทางที่มีการเข้าใจเหต