หน้าแรก ริวิว หนือสือ เชื่อมั่นในตนเอง Believe in Yourself คือหนังสือที่เขียนโดย Dr. Joseph Murphy

เชื่อมั่นในตนเอง Believe in Yourself คือหนังสือที่เขียนโดย Dr. Joseph Murphy

850
0
พื้นที่โฆษณา 1

เชื่อในตัวเอง โดย ดร. โจเซฟ เมอร์ฟี เป็นหนังสือช่วยเหลือตนเองที่สำรวจพลังของการคิดเชิงบวกและความสำคัญของการเชื่อในตนเอง เมอร์ฟี รัฐมนตรีกระทรวงความคิดใหม่และผู้เขียนหนังสือกว่า 30 เล่ม ให้เหตุผลว่าความคิดของเราสร้างความเป็นจริง และการเปลี่ยนความคิดของเราก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 12 บท โดยแต่ละบทจะเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของความเชื่อในตนเอง บางหัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึง:

 • ความสำคัญของศรัทธา
 • พลังของการสร้างภาพ
 • เอาชนะความคิดเชิงลบ
 • การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
 • ดึงดูดความสำเร็จ
 • ใช้ชีวิตอย่างเติมเต็ม

 

งานเขียนของ Murphy มีความชัดเจนและรัดกุม และเขายังให้แบบฝึกหัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้เพื่อพัฒนาความเชื่อในตนเองได้ หนังสือเล่มนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้ที่เอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จด้วยการเชื่อมั่นในตนเอง

Believe in Yourself เป็นหนังสือที่เขียนได้ดีและสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตมากขึ้น เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในตนเองและบรรลุเป้าหมาย

นี่คือประเด็นสำคัญบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้:

 • ความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเรา
 • แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตเราก็เปลี่ยนได้
 • ศรัทธาคือเนื้อแท้ของสิ่งที่หวังไว้ เป็นหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็น
 • การแสดงภาพเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อแสดงความปรารถนาของเรา
 • ความคิดเชิงลบสามารถบั่นทอนความสำเร็จของเราได้
 • ทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายของเรา
 • เราสามารถดึงดูดความสำเร็จได้ด้วยการเชื่อมั่นในตัวเอง
 • เราสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ด้วยการทำตามความฝันของเรา
 • หากคุณกำลังมองหาหนังสือที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาความเชื่อในตนเองและบรรลุเป้าหมายได้ Believe in Yourself โดย Dr. Joseph Murphy เป็นตัวเลือกที่ดี
Believe in Yourself คือหนังสือที่เขียนโดย Dr. Joseph Murphy ซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนา
เชื่อมั่นในตนเองและประสบความสําเร็จในชีวิต
หนังสือมีคําแนะนําและเทคนิคในการสร้างความนับถือตนเอง เอาชนะความกลัวและความสงสัย และการพัฒนาความคิดเชิงบวก
นี่คือ 14 จุดสําคัญจากหนังสือ:
1. Believe in yourself: ขั้นตอนแรกสู่ความสําเร็จคือการเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณ
2. สร้างภาพความสําเร็จ: ใช้พลังแห่งการสร้างภาพเพื่อดูตัวเองบรรลุเป้าหมายของคุณและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ
3. การยืนยัน: ใช้การยืนยันเชิงบวกเพื่อตั้งโปรแกรมจิตใต้สํานึกของคุณใหม่และเอาชนะการพูดเชิงลบ
4. ลงมือทํา: ความสําเร็จต้องมีการลงมือทํา ดังนั้นจงก้าวเล็ก ๆ ทุกวันสู่เป้าหมายของคุณ
5. เรียนรู้จากความล้มเหลว: ความล้มเหลวไม่ใช่ความล้มเหลว แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต
6. ล้อมรอบตัวเองด้วยความคิดบวก: ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกและอิทธิพลที่สนับสนุนเป้าหมายของคุณ
7. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจงยอมรับมันและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโต
8. มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา: แทนที่จะจมอยู่กับปัญหา มุ่งเน้นไปที่การหาทางแก้ปัญหา
9. จงมีความเพียร: ความสําเร็จมักต้องอาศัยความเพียรและความเพียรในการเผชิญกับอุปสรรค
10. Take responsibility: รับผิดชอบชีวิตของคุณและทางเลือกของคุณ และอย่าโทษคนอื่นสําหรับความล้มเหลวของคุณ
11. ฝึกความกตัญญู: ปลูกฝังทัศนคติแห่งความกตัญญูต่อสิ่งที่คุณมีในชีวิต มากกว่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณขาด
12. Develop a growth mindset: นําความคิดการเติบโตที่เห็นความท้าทายเป็นโอกาสสําหรับการเติบโตและการเรียนรู้
13. ดูแลตัวเอง: การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาความเป็นอยู่ทางกาย จิตใจ และอารมณ์
14. เรียนรู้ต่อไป: เรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สรุป Believe in Yourself ให้คําแนะนําในเชิงปฏิบัติสําหรับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เอาชนะความกลัวและความสงสัย และประสบความสําเร็จในชีวิต ด้วยการนําความคิดเชิงบวก ลงมือทําไปสู่เป้าหมาย และยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ผู้อ่านสามารถปลูกฝังความนับถือตนเองและบรรลุความฝันของพวกเขาได้

Believe in Yourself is a book written by Dr. Joseph Murphy that aims to help readers develop

self-confidence and achieve success in life.

The book provides practical advice and techniques for building self-esteem, overcoming fear and doubt, and developing a positive mindset.

Here are 14 key points from the book:

1. Believe in yourself: The first step to achieving success is to believe in yourself and your abilities.

2. Visualize success: Use the power of visualization to see yourself achieving your goals and living the life you want.

3. Affirmations: Use positive affirmations to reprogram your subconscious mind and overcome negative self-talk.

4. Take action: Success requires action, so take small steps every day towards your goals.

5. Learn from failure: Failure is not a setback but an opportunity to learn and grow.

6. Surround yourself with positivity: Surround yourself with positive people and influences that support your goals.

7. Embrace change: Change is inevitable, so embrace it and use it as an opportunity to grow.

8. Focus on solutions: Instead of dwelling on problems, focus on finding solutions.

9. Be persistent: Success often requires persistence and perseverance in the face of obstacles.

10. Take responsibility: Take responsibility for your life and your choices, and don’t blame others for your failures.

11. Practice gratitude: Cultivate an attitude of gratitude for what you have in life, rather than focusing on what you lack.

12. Develop a growth mindset: Adopt a growth mindset that sees challenges as opportunities for growth and learning.

13. Take care of yourself: Self-care is essential for maintaining physical, mental, and emotional well-being.

14. Keep learning: Continuously learn new skills and knowledge to stay relevant and adapt to

changing circumstances.
In summary, Believe in Yourself provides practical advice for developing self-confidence, overcoming fear and doubt, and achieving success in life. By adopting a positive mindset, taking action towards goals, and embracing change and challenges, readers can cultivate self-esteem and achieve their dreams.