หน้าแรก news เด็กไทยยุคใหม่ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

เด็กไทยยุคใหม่ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

การปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้กับเด็กไทยนั้น สามารถทำได้จากหลายช่องทาง เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

407
0
พื้นที่โฆษณา 1

คำขวัญวันเด็ก 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง “เด็กไทยยุคใหม่ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

 

 

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นี้ สื่อถึงแนวคิดในการปลูกฝังค่านิยมของเด็กไทยยุคใหม่ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ดังนี้

  • มองโลกกว้าง หมายถึง เด็กไทยควรเรียนรู้เกี่ยวกับโลกกว้าง ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เด็กไทยควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ เด็กไทยควรรู้จักแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • คิดสร้างสรรค์ หมายถึง เด็กไทยควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดนอกกรอบ คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เด็กไทยควรกล้าที่จะแสดงความคิดและไอเดียใหม่ๆ ออกมา เด็กไทยควรกล้าที่จะลองผิดลองถูก
  • เคารพความแตกต่าง หมายถึง เด็กไทยควรรู้จักเคารพความแตกต่างของคนในสังคม ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความคิดเห็น เด็กไทยควรเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เด็กไทยควรรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคี
  • ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย หมายถึง เด็กไทยควรเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิเสรีภาพของตนและผู้อื่น เด็กไทยควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม เด็กไทยควรช่วยกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน

การปลูกฝังค่านิยมของเด็กไทยยุคใหม่ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย นั้น สามารถทำได้จากหลายช่องทาง เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

🌟 “เด็กไทยยุคใหม่: มองโลกกว้าง, คิดสร้างสรรค์, เคารพความแตกต่าง, ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

👧👦 ในวันเด็ก 2567, เราเปิดโอกาสให้เด็กไทยยุคใหม่มองโลกในแง่มุมใหม่!

🌍 “มองโลกกว้าง” – ให้เด็กไทยมองเห็นโลกที่หลากหลายและนับถือความหลากหลายของสังคมโดยรอบ

🎨 “คิดสร้างสรรค์” – ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการมีอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความสามารถและพลวัตทักษะ

🌈 “เคารพความแตกต่าง” – ส่งเสริมการเคารพและเข้าใจความแตกต่างในวัยทีมหรือวัยรุ่น

🤝 “ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” – สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง

🌟 นายเศรษฐา ทวีสิน, นายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง คือแรงบันดาลใจที่เป็นกำลังใจให้เด็กไทยยุคใหม่ตั้งใจก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้น!

🙏 มอบความสุขและความสำเร็จให้กับทุกเด็ก ๆ ในวันเด็กนี้!

เด็กไทยยุคใหม่ ,มองโลกในแง่มุมใหม่ ,ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย,2567