ปีใหม่ 2565 แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง / บทแผ่เมตตา

  1206
  0
  พื้นที่โฆษณา 1

  แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

  อะหัง สุขิโต โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

  นิททุกโข โหมิ – จงเป็นผู้ไร้ทุกข์

  อะเวโร โหมิ – จงเป็นผู้ไม่มีเวร

  อัพพะยาปัชโฌ โหมิ – จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

  อะนีโฆ โหมิ – จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ – จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

   

   

  บทแผ่เมตตา

  สัพเพ สัตตา – สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น

  อะเวรา – จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

  อัพพะยาปัชฌา – จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

  อะนีฆา – จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ – จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด

  (กราบ)